• Voorwaarden Innovatiebox

  Voor het gebruik van de Innovatiebox gelden de volgende voorwaarden:

  • U bent belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting (u hebt bijvoorbeeld een B.V. of een N.V.).
  • U hebt zelf een immaterieel activum voortgebracht.
  • Hiervoor hebt u een octrooi of een S&O-verklaring ontvangen.
  • De winst die uw innovatie oplevert, is in belangrijke mate (ten minste 30%) het gevolg van het verleende octrooi.

  Wanneer aan de voorwaarden voor de innovatiebox wordt voldaan, kunt u ervoor kiezen om:

  1. de innovatiebox toe te passen in de aangifte Vennootschapsbelasting
  2. vooroverleg te voeren met de Belastingdienst over de toepassing van de innovatiebox
  3. gebruik te maken van de forfaitaire regeling voor de innovatiebox

  Ad 1. het zelf in de aangifte Vennootschapsbelasting toepassen van de innovatiebox, kan leiden tot moeilijke discussies met de Belastingdienst over de toerekening van de winst aan de innovatiebox. Vandaar dat het gebruikelijk is om te kiezen voor een vooroverleg met de Belastingdienst zodat op voorhand duidelijkheid wordt verkregen over de winsttoerekening aan de innovatiebox.

  Ad 2. wanneer er vooroverleg plaatsvindt met de Belastingdienst stelt de Belastingdienst een aantal vragen die inzicht moeten geven in het innovatiegehalte en de innovatiewinst binnen de onderneming. In vervolg hierop volgt er een bedrijfsbezoek, waardoor de Belastingdienst inzicht kan krijgen van de rol van innovatie binnen de bedrijfsvoering. Nadat er een inhoudelijke en cijfermatige analyse is uitgevoerd, volgt er een voorstel van de Belastingdienst voor toerekening van een deel van de winst aan de innovatiebox. Hierbij worden in het algemeen twee methoden gebruikt voor het toerekenen van de winst aan de innovatiebox:

  • de costplusmethode
  • de afpelmethode

  Wanneer er overeenstemming is bereikt over de winsttoerekening aan de innovatiebox worden de afspraken met de Belastingdienst vastgelegd in een zogenaamde vaststellingsovereenkomst. Deze overeenkomst heeft normaalgesproken een loopttijd van ca. 5 jaar.

  Ad 3. vanaf 2013 is het mogelijk om te kiezen voor de toepassing van de forfaitaire Innovatiebox.

  Hierbij kan een vast bedrag van 25% van de totale winst bij de aangifte VpB in de innovatiebox worden geplaatst tot een maximum van 25.000. Dit bedrag wordt belast tegen een effectief tarief van 5% in plaats van het tarief van 20% of 25%.

  Voorwaarde is dat er een immaterieel activum is voortgebracht waarvoor een octrooi is verleend of dat is voortgevloeid uit S&O-werk waarvoor een S&O-verklaring is afgegeven.

  Het forfait mag worden toegepast in het jaar waarin het immateriële activum wordt voortgebracht en in de 2 volgende jaren.

  In het besluit van 1 september 2014 (BLKB2014/1054M) heeft de Staatssecretaris van Financiën een nadere uitleg gegeven over het gehanteerde uitvoeringskader voor de toepassing van de Innovatiebox.

  Lees verder