• WBSO uitsluitingen

  In het algemeen komen organisatorische en administratieve werkzaamheden, marktonderzoek en werkzaamheden die buiten de Europese Unie plaatsvinden niet voor WBSO subsidie in aanmerking.

  Verder worden de volgende specifieke activiteiten niet tot speur- en ontwikkelingswerk (S&O) gerekend en zijn daarom uitgesloten van WBSO subsidie:

  • het bouwen of inrichten van apparatuur bestemd voor toepassing in de praktijk;
  • werkzaamheden met betrekking tot het invoeren en aanpassen van aangeschafte of aan te schaffen technologie, producten, processen of programmatuur, dan wel onderdelen daarvan;
  • onderzoek naar de aanwezigheid van delfstoffen;
  • het verrichten van beleidsstudies en strategische studies;
  • het opzetten en volgen van cursussen, scholing en symposia;
  • analyse en beoordeling van bestaande productieprocessen, indien er geen directe samenhang is met speur- en ontwikkelingswerk;
  • productvergelijkend onderzoek, indien er geen directe samenhang is met speur- en ontwikkelingswerk;
  • verandering van uitsluitend vormgeving of afmetingen van producten of programmatuur;
  • kwaliteitscontrole, andere dan de directe controle van uitgevoerd speur- en ontwikkelingswerk, en kwaliteitsborging;
  • werkzaamheden met betrekking tot bouwkundige en installatietechnische ontwerpen op basis van bestaande technieken;
  • voorbereiding en uitvoering van de productie;
  • het bouwen van een pilot-plant op productieschaal, dan wel een prototype met een productieve of commerciële betekenis;
  • werkzaamheden, door de S&O-inhoudingsplichtige of S&O-belastingplichtige verricht ten behoeve van door een ander verricht speur- en ontwikkelingswerk, die op zich zelf niet zijn aan te merken als speur- en ontwikkelingswerk;
  • werkzaamheden met betrekking tot in technologische zin niet significante aanpassingen aan of wijzigingen van bestaande producten of processen;
  • werkzaamheden met betrekking tot het opstellen en aanpassen van recepturen en de samenstelling van een product zonder dat er sprake is van een technisch nieuw werkingsprincipe van het desbetreffende product.
  • de volgende activiteiten in relatie tot programmatuur:
   • 1º. onderhoud van programmatuur;
   • 2º. het geschikt maken van bestaande programmatuur voor een ander hardware- of software-platform; onder platform wordt verstaan het geheel van hardware en besturingsprogrammatuur waarop informatiesystemen worden ontwikkeld (ontwikkelplatform) of in productie worden genomen (doelplatform);
   • 3°. het ontwikkelen van programmatuur die bestaande programmatuur op een voor de S&O-inhoudingsplichtige of S&O-belastingplichtige technisch nieuwe wijze integreert of laat samenwerken, tenzij de bestaande programmatuur hoofdzakelijk binnen de onderneming van de S&O-inhoudingsplichtige, binnen de fiscale eenheid waarvan de S&O-inhoudingsplichtige deel uitmaakt, of binnen de onderneming van de S&O-belastingplichtige, is ontwikkeld en wordt toegepast.

  Zie voor de officiële wettekst de afbakeningsregeling speur- en ontwikkelingswerk.

  Contact

 • WBSO aanvragen

  Klaren Subsidieadvies biedt u professionele ondersteuning voor het aanvragen van uw WBSO projecten. Maak gebruik van de gratis WBSO-scan om direct inzicht te krijgen in uw subsidiekansen.

  Contact